Izviđački dom “Donji Velemerić”

4 (80%) 3 glas[ova]

Kategorija: (4 / 5)

Naziv izviđačkog centra: IZVIĐAČKI DOM DONJI VELEMERIĆ
Centar zastupa udruga: Odred izviđača „Vladimir Nazor“ Karlovac
Lokacija: Donji Velemerić, općina Barilović, županija Karlovačka
GPS koordinate: 45.398108, 15.578099 (google maps)

Opis centra: Dom Donji Velemerić. Nekadašnja područna škola OŠ Barilović sada preuređena u izviđački dom, smješten na uzvisini uza sami rub šume tik do prometnice G. Velemerić -Malići (poznato po uređenom kupalištu, udaljenom od doma 1 km). Nedaleko doma nalazi se brdo Martinšćak (345 m) poznato planinarsko izletište i KT Karlovačke planinarske transverzale „Četiri rijeke“ (omiljeno izletište Dragojle Jarnević) na kojem je smještena crkvica Sv. Martina po kojoj je i dobio ime. Uza sami dom nalazi se travnati plato koji je pogodan za postavljanje šatora i nesmetanu igru, ispred doma je parkiralište.

Dom posjeduje jednu veliku spavaonicu (cca 40 mjesta),
blagovaonu,
kuhinju i ostavu,
sanitarni čvor sa 2 WC-a,
2 tuša i tri umivaonika sa toplom vodom te kancelariju.
Voda na domu je komunalna dobra za piće a na 500 metara od doma nalazi se uređeni izvor pitke vode.

Pristup kampu:Asfaltirana cesta do školske zgrade

Vrste smještaja: Čvrsti objekt i šatorski teren

Količina šatora/ležajeva:
a) šatora: cca 20 šatora za 2-3 osobe
b) ležajeva: 35-40 ležajeva u čvrstom objektu

Opremljenost:
-struja
-voda komunalna
-plin -boca
-grijanje na kruta goriva (drva)
-tuševi (unutarnji/vanjski) unutarnji 2 kom sa toplom vodom
(dva el. bojlera od po 80 lit.), vanjski 2 kom sa toplom
vodom (dva bojlera od po 80 lit. na solarni sistem
zagrijavanja)
-sanitarni čvor: dva WC-a u čvrstom
objektu i eko WC-i zavisno o potrebi
-tv
-organizirana prehrana –  (zavisno od dogovora)
-samostalna priprema hrane vani i unutra
-najam šatora i opreme (uz prethodni dogovor)
-najam kuhinje
-drva za loženje
-drvna građa

Dodatna ponuda kroz zabavu, sport i rekreaciju: Uz predhodno navedeno uređeno kupalište u mjestu Malići, na 4 km od Doma je mjesto Barilović sa srednjevjekovnom gradinom (U adaptaciji), uz prethodni dogovor sa speleološkim društvom iz Karlovca moguć posjet i obilazak špilje „Vražič“ na desnoj obali rijeke Korane nasuprot starog grada Barilovića

Kamp/centar je otvoren od 01.01. do 31.12.

Adresa kampa/centra: Donji Velemerić 20, 47252 Barilović

Kontakt osoba: Damir Gornik – Grga

Email: o.i.vladimir.nazor@gmail.com

Mob: 098/252 181

Udaljenost do najbližeg grada: Karlovac – 12,5 km, Duga Resa – 12,5 km

Udaljenost do a) policije: Duga Resa – 13 km
b) ambulante: Karlovac – Bolnica Švarča – 12 km
Duga Resa – Dom zdravlja – 12 km
c) autobusne ili želj. stanice: Karlovac: autobusni kolodvor – 12,5 km
željeznička stanica – 12,5 km
željeznički kolodvor – 13.5 km

 
Eng:
Category: (4 / 5)
Name scout center: SCOUT HOUSE “Donji Velemerić”
Center represents the Association: Scout group “Vladimir Nazor”Karlovac
Location: Donji Velemerić, municipalities Barilović, County of Karlovac
GPS coordinates: 45.398108, 15.578099 (Google Maps)

Description of the center: Former local school PS Barilović now converted into a scout home, situated on a hill along the edge of the forest next to the road G. Velemerić – Malic. Near the house there is a hill Martinščak (345 m) known mountain excursion and KT Karlovac mountain transverse “Four Rivers” (a favorite picnic Dragojle Jarnević) on which is situated the church of Sv. Martin, to which it was named.

  In our scout home there is a large bedroom (about 40 seats),
dining room,
kitchen, pantry,
bathroom with 2 toilets,
two showers and three sinks with hot water and an office.
The water in the house is a communal drinkable and 500 meters from the house is a fresh water fountain.
Access to the camp : The asphalt road to the schoolhouse
Accommodation types: solid object,  field for tents

Quantity tents / beds:
a) tents: approx 20 tents for 2-3 people
b) beds: 35-40 beds in the solid object

Equipment:

-220V
-water utility
-gas from bottle
-heating solid fuel (wood)
-shower – 2x indoor unit  with heated water
(Two electric. Boiler -80 liters each), outside 2 showers with heated
water (two boilers of 80 liters in the solar system
heating)
-sanitary facility: 2 toilets in building

and, depending on the need:
-TV
-A diet –  (depending on the agreement)
-Standalone preparing food outdoors and indoors
-rent tents and equipment (by prior arrangement)
-rent kitchen

Additional offer for entertainment, sports and recreation:   4 km from the house is a place Barilović with medieval hill-fort (in adaptation), on agreement with the Speleological Society of Karlovac possible visit and tour of the cave “VRAŽIĆ” on the right side of the river Korana the old town Barilović

Camp / center is open from: 01.01. to 31.12.

Address camp / center: Donji Velemerić 20, 47252 Barilović

Contact person: Damir Gornik – Grga

Email: oivladimir.nazor@gmail.com

Mob: 098/252 181

Distance to the nearest town: Karlovac – 12.5 km, Duga Resa – 12.5 km

Proximity to a) Police: Duga Resa – 13 km
b) Ambulance: Karlovac – Hospital Švarča – 12 km
Duga Resa – 12 km
c) bus station: Karlovac Bus Station – 12.5 km
train station – 12.5 km
Railway Station – 13.5 km

Odgovori