Skautski – izviđački kamp “DUPIN”

Kategorija: 3 out of 5 stars (3 / 5)

Naziv kampa: Skautski – izviđački kamp „DUPIN“

Kamp zastupa udruga: Odred izviđača „Zelena patrola“ Rajić

Lokacija: Jazavica, nekadašnja osnovna škola Jazavica

GPS koordinate: N45°19’9.07″ E17° 3’26.56″ (google maps)

DSC_8306

Opis kampa: Tema kampa: Druženje Uz Pjesmu i Igru Novska. Smješten je na prostoru iza škole, na većoj travnatoj površini. Šuma već počinje stotinjak metara iznad samog kampa na sjevernoj strani. Sa južne strane, tek 2 km udaljena od sela nalazi se rijeka Sava sa također atraktivnim „mokrim poljem“. Kamp se lako pronalazi jer je u sredini sela, uz glavnu cestu koja se pruža u smjeru istok-zapad. Sve atraktivne lokacije (park prirode Lonjsko polje, jezero u Novskoj, jezero u B. Jarugi, planinarske i biciklističke staze u Novskoj, N. Gradišci, Lipiku i Pakracu, toplice u Lipiku i Daruvaru, spomen područje Jasenovac, vinske staze Moslavine kao i Moslavačko gorje) nalaze se u krugu od pedesetak kilometara i lako su dostupne. Same aktivnosti su podijeljene na radne (rad na uređenju kampa i obnovi objekta) i izviđačke u poslijepodnevnim i večernjim satima. U večernjim satima termin je također ostavljen za prezentaciju udruga koje aktivno djeluju u gradu Novska od rekreativno-sportskih do kulturno-umjetničkih. Trenutno radimo na medijskoj i turističkoj ponudi kampa i sadržaja koji će se nuditi izviđačima iz Hrvatske i svijeta tijekom ljetnih mjeseci, ali kako bude napredovala obnova objekta (nekadašnje osnovne škole), i u ostalim godišnjim dobima.

Pristup kampu: Kamp se nalazi stotinjak km od Zagreba, na području grada Novske. Silaskom sa autoputa u Novsku, nakon naplatnih kućica skrećete lijevo i vozite do kružnog toka. Na prvom izlazu desno u smjeru istoka glavna županijska cesta Vas vodi do grada. Prolazite kroz centar i na semaforu nastavljate put županijskom cestom u smjeru istoka. Uz glavnu cestu nakon 6 km, nakon što se došli u selo Jazavica, sa lijeve strane, primjetit ćete nekadašnju osnovnu školu iza koje se nalazi izviđački kamp. Ukoliko dolazite iz smjera istoka, silazite sa autoputa na odvojku za Okučane. Iza naplatnih kućica skrećete desno prema Okučanima. Vozite do mjesta Okučani i na raskršću do kojeg dolazite skrećete lijevo prema centru Okučana u smjeru zapada. Vozite ravno prolazeći kroz centar Okučana te na semaforu nastavljate voziti prema zapadu glavnom županijskom cestom prema gradu Novska. Nakon 15 km dolazite u selo Jazavica. Na sredini sela sa desne strane primjetit ćete objekt nekadašnje osnovne škole Jazavica iza koje se nalazi izviđački kamp.

Vrste smještaja: trenutno dok se objekt ne dovede u uporabno stanje smještaj je u šatorima. U slučaju nepogode i loših vremenskih prilika objekt je adekvatno zatvoren te je moguće smještaj pripremiti i unutar objekta.

Količina šatora: Na zelenoj površini iza osnovne škole na kojoj se odvija izviđački kamp moguć je smještaj za cca 50 šatora.DSC_0276 DSC_0209

Opremljenost:

-struja
-voda –gradski vodovod i dostava putem vatrogasnih društava
-plin u bocama
-grijanje – putem plinskih boca po potrebi
-tuševi
– unutarnji
-sanitarni čvor: kemijski WC, broj po potrebi
-tv
-organizirana prehrana
-samostalna priprema hrane: postoji mogućnost samostalne pripreme vani ili unutra
-najam šatora i opreme – ne
-najam kuhinje – ne
-drva za loženje – omogućuju Hrvatske šume Nova Gradiška kao donaciju
-drvna građa – ne, po potrebi omogućuju Hrvatske šume Nova Gradiška

Kamp je otvoren: od srpanja do kolovoza

Adresa kampa: nekadašnja osnovna škola u selu Jazavica, grad Novska

Kontakt osoba: Siniša Blažeković, načelnik odreda

Email: zelena.patrola@hotmail.com ili  sinisa.blazekovic@windowslive.com

Mob: 00385/91 540 26 85, 00385/ 99 682 99 44

Tel: 044/605 080

Udaljenost do najbližeg grada: Novska 6 km

Udaljenost do:
a) policije: 6 km
b) ambulante: 6 km
c) autobusne ili želj. stanice: autobusna 100 m, želj. stanica: 7 km

 

ENG:

Camping name: Scout – Scout camp “DOLPHIN”

The camp represents the Association: Scout group “Green Patrol” Rajic

Location: Jazavica, a former elementary school Jazavica

GPS coordinates: N45 ° 19’9.07 “E17 ° 3’26.56” (Google Maps)

Access to the camp: The camp is located about one hundred kilometers from Zagreb, in the town of Novska. Coming off the highway in Novska, after the toll, turn left and drive to the roundabout. At the first exit to the east main county road leads you to the city. Pass through the center and at traffic lights you continue the way county road in the east. Along the main road after 6 km, having arrived in the village Jazavica, from the left, you’ll notice the former elementary school located behind the scout camp. If you are coming from the east, get off the highway at the exit for Okucani. After the toll, turn right towards Okucani. Drive to the place Okučani and the intersection you come to turn left towards the center of Okucani westwards. Drive straight passing through the center of Okucani, and the traffic lights keep driving to the west the main county road towards the town of Novska. After 15 km you arrive in the village Jazavica. At the center of the village on the right you will notice the object of the former elementary school Jazavica behind located Scout camp.

Description of the camp:

The forest edge is about a hundred meters above the camp on the north side. On the southern side, only 2 km away from the village is the river Sava with also attractive “wet field”. The campsite is easy to find because it is in the middle of the village, along the main road that stretches from east to west. All the attractive location (Nature Park Lonjsko Polje, Lake in Novska, Lake in Banova Jaruga, hiking and biking trails in Novska, N. Gradiska, Lipik and Pakrac, Spas in Lipik and Daruvar, Jasenovac Memorial, wine roads of Moslavina and Moslavina Highlands) within a radius of 50 km and are easily accessible. Same activities are divided into work (work on the renovation and reconstruction of the building of the camp) and reconnaissance in the afternoon and evening. Evening hours, are also left for the presentation of organizations that are active in Novska of recreational sports to cultural and artistic. We are currently working on the media and the tourism offer of the camp and facilities that will be offered to all Scouts of Croatia and World, during the summer months, but as reconstruction progresses building (former elementary school), and in the other seasons.

Types of accommodation: now until the object is brought to the condition accommodation is in tents. In the case of natural disasters and adverse weather conditions the facility is properly closed, and it is possible to prepare accommodation and inside the building.

The amount of the tent: The green area behind the elementary school at which a scout camp is possible to accommodate about 50 tents.

Equipment:

  -220V
-water: Town water supply, delivery by fire brigades
-Gas bottles
-heating – via a gas cylinder if necessary
-shower
-interior
-chemical toilet
-TV
-A diet
-Standalone preparing food: there is the possibility of self-prepared food
-rent tents and equipment – not
-rent kitchen – not

The camp is open from July to August

Address of the camp: the former elementary school in the village of Jazavica, city Novska

Contact person: Sinisa Blažeković, Chief Squad

Email: zelena.patrola@hotmail.com or sinisa.blazekovic@windowslive.com

Mob: 00385/91 540 26 85, 00 385/99 682 99 44

Phone: 044/605 080

Distance to the nearest town: Novska 6 km

Proximity to
a) Police: 6 km
b) Ambulance: 6 km
c) Bus
station: bus 100 m,
Train Station.
Station 7 km

Odgovori